Zapytanie ofertowe Kenia

Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2022 r.

Nr 1/2022/PMT/KENIA

Dotyczy: Zapytanie ofertowe: wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację zadań w Etapie zagranicznym projektu nr PMT/2557/1N/2021 w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr PMT/2557/1N/2021 w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

1. NAZWA I DANE ZAMAWIAJĄCEGO

AUTO-CUBY Sp. Z o. o.
ul. Przemysłowa 2
84-241 Gościcino,
KRS: 0000382450
REGON: 221203580
NIP 5882375904

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację zadań w Etapie zagranicznym projektu nr PMT/2557/1N/2021 w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie podlega przepisom PZP (prawo zamówień Publicznych).

KOD CPV:
79000000- Usługi biznesowe: prawne, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia;
79530000-8- Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych,
79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania.
79342000-3 Usługi marketingowe
79310000-0 Usługi badania rynku
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
79822500-7 Usługi projektów graficznych
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
63700000-6 Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego
39171000-1 Witryny wystawowe
79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych
63516000-9 Usługi zarządzania podróżą, oraz podobne.

Usługi doradcze związane z wprowadzeniem produktu AUTO-CUBY na rynek Kenii.

Zapytanie ofertowe Kenia 1

3.MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 16.08.2022 r.

4.WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

4.1. Zapytanie skierowane jest do podmiotów posiadających potencjał do świadczenia usługi doradczej w zakresie wprowadzenia produktu na rynek Kenii. Wymaganie weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, który stanowi Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.
4.2. Oferent oświadczył, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wymaganie weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, który stanowi Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: dotacje@autocuby.pl  lub złożyć osobiście, pocztowo lub za pośrednictwem kuriera w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

AUTO-CUBY Sp. Z o. o., ul. Przemysłowa 2, 84-241 Gościcino.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2022 r. do godziny 23:59. Za termin złożenia oferty niezależnie od wybranej przez Oferenta formy decyduje data jej skutecznego dostarczenia na podany adres e-mail lub do siedziby Zamawiającego. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu konkursowym.
Ewentualne pytania dotyczące Projektu należy kierować na adres: dotacje@autocuby.pl  do 18.04.2022 do godziny 23:59.

6. KRYTERIA OCENY OFERT

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

➢ cena brutto – 70% (Kryterium 1)
➢ termin realizacji zamówienia – 30% (Kryterium 2)

2.Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt):

Kryterium 1 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

Cena brutto – 70% [PLN]

Cena brutto = [(Cn / Cb) x 70 %] x 100
gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb – cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

Kryterium 2 będzie obliczone w następujący sposób:

Termin realizacji zamówienia – 30 %

gdzie:

Termin realizacji = [(TRn / TRb) x 30 %] x 100

gdzie:

TRn – najkrótszy termin realizacji (dni)
TRb – termin realizacji wynikający z oferty badanej (dni)

Termin realizacji zamówienia musi być podany w dniach kalendarzowych i nie może przekraczać maksymalnego terminu realizacji zamówienia tj. 16.08.2022. Deklaracja terminu realizacji przekraczającego maksymalny termin realizacji będzie skutkowała natychmiastowym odrzuceniem oferty.

7. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

 • Oferenci zobowiązani są przygotować ofertę na załączonym formularzu oferty, zgodnie
  z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 • Oferenci zobowiązani są dołączyć Oświadczenia Oferenta, które stanowią załączniki nr 2, oraz nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 • Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
 • Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem upływu składania ofert. W toku badania i oceny oferty Zleceniodawca może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 40 dni. Bieg terminu rozpoczyna się następnego dnia po upływie terminu składania ofert.

9. INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/2022/PMT/KENIA zostanie zawarta w protokole z wyboru Wykonawcy.

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny;
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez wyboru Wykonawcy.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania, w szczególności, gdy:
  – w ramach postępowanie nie wpłynęła żadna ważna oferta,
  – w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
  – gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  – gdy w ramach postępowania wpłynęły oferty z rażąco niską ceną. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
  – Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  – gdy nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego czego Zamawiający nie był w stanie wcześniej przewidzieć,
  – gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
 • W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

11.POZOSTAŁE INFORMACJE

11.1 Zamawiający przewiduje 14 dniowy termin płatności za usługę;
11.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczkowania i transzowania płatności na rzecz Wykonawcy;
11.3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AUTO-CUBY Sp. Z o. o., ul. Przemysłowa 284-241 Gościcino – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym Zapytaniem Ofertowym;
– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
– posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11.4. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości publicznej szczegółów złożonej oferty, o ile naruszyłoby to tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. W takim wypadku oferent zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia i wskazania zakresu oferty objętej tajemnicą przedsiębiorstwa.

12.ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zapytanie Ofertowe KENIA PDF

Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczącego:
Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2022 r.
Nr 1/2022/PMT/KENIA

Została wybrana oferta:
GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko

Siedziba:
Ul. Żytnia 15a/2
01-014 Warszawa

Cena:
120 000,00 PLN netto