Zapytanie ofertowe Tajwan

Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2022 r.
Nr 3/2022/PMT/TAJWAN

Dotyczy: Zapytanie ofertowe: wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację zadań w Etapie
zagranicznym projektu nr PMT/2558/1N/2021 w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020,
oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji
oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty
Technologiczne”.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr PMT/2558/1N/2021 w ramach Programu
Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.
1. NAZWA I DANE ZAMAWIAJĄCEGO
AUTO-CUBY Sp. Z o. o.
ul. Przemysłowa 2
84-241 Gościcino,
KRS: 0000382450
REGON: 221203580
NIP 5882375904
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację zadań w Etapie
zagranicznym projektu nr PMT/2558/1N/2021 w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020,
oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji
oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty
Technologiczne”.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie podlega
przepisom PZP (prawo zamówień Publicznych).
KOD CPV:
79000000- Usługi biznesowe: prawne, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i
zabezpieczenia;
79530000-8- Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych,
79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania.
79342000-3 Usługi marketingowe
79310000-0 Usługi badania rynku
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
79822500-7 Usługi projektów graficznych
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,
Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 33.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
63700000-6 Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego
39171000-1 Witryny wystawowe
79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych
63516000-9 Usługi zarządzania podróżą, oraz podobne.
Usługi doradcze związane z wprowadzeniem produktu AUTO-CUBY na rynek Tajwan.

3.MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do 18.11.2022 r.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,
Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 33.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
4.WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
4.1. Zapytanie skierowane jest do podmiotów posiadających potencjał do świadczenia usługi doradczej
w zakresie wprowadzenia produktu na rynek Tajwanu. Wymaganie weryfikowane będzie na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, który stanowi Załącznik nr 3 niniejszego
zapytania ofertowego.
4.2. Oferent oświadczył, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Informacja
na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wymaganie weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, który
stanowi Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.
5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: dotacje@autocuby.pl lub złożyć osobiście,
pocztowo lub za pośrednictwem kuriera w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
AUTO-CUBY Sp. Z o. o., ul. Przemysłowa 2, 84-241 Gościcino.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2022 r. do godziny 23:59. Za termin
złożenia oferty niezależnie od wybranej przez Oferenta formy decyduje data jej skutecznego
dostarczenia na podany adres e-mail lub do siedziby Zamawiającego. Oferty niekompletne lub złożone
po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu konkursowym.
Ewentualne pytania dotyczące Projektu należy kierować na adres: dotacje@autocuby.pl do 18.04.2022
do godziny 23:59.
6. KRYTERIA OCENY OFERT
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:
➢ cena brutto – 70% (Kryterium 1)
➢ termin realizacji zamówienia – 30% (Kryterium 2)
2.Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt):
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,
Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 33.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
Kryterium 1 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Cena brutto – 70% [PLN]
Cena brutto = [(Cn / Cb) x 70 %] x 100
gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb – cena wynikająca z oferty badanej (brutto)
Kryterium 2 będzie obliczone w następujący sposób:
Termin realizacji zamówienia – 30 %
gdzie:
Termin realizacji = [(TRn / TRb) x 30 %] x 100
gdzie:
TRn – najkrótszy termin realizacji (dni)
TRb – termin realizacji wynikający z oferty badanej (dni)
Termin realizacji zamówienia musi być podany w dniach kalendarzowych i nie może przekraczać
maksymalnego terminu realizacji zamówienia tj. 18.11.2022. Deklaracja terminu realizacji
przekraczającego maksymalny termin realizacji będzie skutkowała natychmiastowym odrzuceniem
oferty.
7. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferenci zobowiązani są przygotować ofertę na załączonym formularzu oferty, zgodnie
z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania Ofertowego.
2. Oferenci zobowiązani są dołączyć Oświadczenia Oferenta, które stanowią załączniki nr 2, oraz nr 3
do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania
ofertowego.
6. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje
przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed terminem upływu składania ofert. W toku badania i oceny oferty Zleceniodawca może żądać
od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
8. TERMIN ZWIĄZANIA
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 40 dni. Bieg terminu rozpoczyna się następnego dnia po
upływie terminu składania ofert.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,
Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 33.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
9. INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 3/2022/PMT/TAJWAN
zostanie zawarta w protokole z wyboru Wykonawcy.
10. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny;
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez wyboru
Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania, w szczególności, gdy:
 w ramach postępowanie nie wpłynęła żadna ważna oferta,
 w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę
wykluczonego z postępowania,
 gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia,
 gdy w ramach postępowania wpłynęły oferty z rażąco niską ceną. W przypadku, gdy
Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w
wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej
30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert.
 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 gdy nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego czego Zamawiający nie był w stanie
wcześniej przewidzieć,
 gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i
uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku
do Zamawiającego.
11.POZOSTAŁE INFORMACJE
11.1 Zamawiający przewiduje 14 dniowy termin płatności za usługę;
11.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczkowania i transzowania płatności na rzecz Wykonawcy;
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,
Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 33.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
11.3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AUTO-CUBY Sp. Z o. o., ul. Przemysłowa 2, 84-
241 Gościcino – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z niniejszym Zapytaniem Ofertowym;
– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania;
– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
– posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1
;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2
;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11.4. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości publicznej szczegółów złożonej
oferty, o ile naruszyłoby to tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczeniu
nieuczciwej konkurencji. W takim wypadku oferent zobowiązany jest do złożenia stosownego
oświadczenia i wskazania zakresu oferty objętej tajemnicą przedsiębiorstwa.

12.ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zapytanie Ofertowe TAJWAN – PDF

1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczącego:
Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2022 r.
Nr 3/2022/PMT/TAJWAN

Została wybrana oferta:
GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko

Siedziba:
Ul. Żytnia 15a/2
01-014 Warszawa

Cena:
100 000,00 PLN netto